Qeld Partner - Algemene Voorwaarden

PARTNER LOGIN

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op Mei 17, 2019

Word partner

Achtergrond

Qeld is een vestiging van Qred AB, gevestigd op Tulegatan 15, 113 53, Stockholm (“Qeld”). Qeld is specialist in kortlopende bedrijfsleningen voor het MKB. De geleende bedragen variëren momenteel tussen €1.000 en €50.000 met een aflossingstermijn tussen de 6 en 12 maanden. Meer informatie over de producten van Qeld is aanwezig op Qeld zijn website: www.qeld.nl.

De partner heeft, naar aanleiding van zijn werkzaamheden, contact met Nederlandse ondernemingen, die geïnteresseerd zijn in een zakelijke lening. Daarom wenst de partner een lening van Qeld aan te bevelen.

Qeld en de partner hebben besloten om de krachten samen te bundelen om bedrijfsleningen van Qeld te promoten.

Verplichtingen van de partner

De partner zal de bedrijfsleningen van Qeld aan potentiële klanten aanreiken (“leads”). De partner heeft het recht om aan te geven dat ze samenwerken met Qeld. Alle leads die naar Qeld doorgestuurd zullen worden, zullen gedaan worden in overeenstemming met het vooraf afgesproken formaat.

Voor de leads dient het volgende te worden ontvangen: een kvk nummer van het bedrijf die een financiering aanvraagt, een mobiel nummer en een e-mailadres van de vertegenwoordiger, het gewenst uiteleenbedrag en eventueel aanvullende informatie die de kredietbeoordeling van Qeld kan vereenvoudigen.

Toezeggingen van Qeld

Qeld is verantwoordelijk voor de afhandeling van de leads van de partner. Qeld is als enige verantwoordelijk voor de kredietbeoordeling van potentiële klanten, de uitbetaling van de lening en de naleving van de kredietovereenkomsten.

Compensatie

Tenzij anders overeengekomen, betaalt Qeld aan de Partner een doorverwijs-vergoeding van 2,00% van het geleende bedrag van door een lead gegenereerde klant. Om als een geldige lead te worden beschouwd, moet de zakelijke lening betaald zijn binnen 30 dagen nadat de datum waarop de partner de lead naar Qeld heeft verzonden. Een lead is niet geldig als de klant, op het moment van doorverwijzing, al een krediet van Qeld heeft, of al eerder bij Qeld een aanvraag heeft ingediend.

Uitbetaling van de commissies zal plaatsvinden rond de 15de van de volgende maand. Betaling dient te geschieden op de, door de partner aangegeven, IBAN rekening. De partner kan geen vergoeding ontvangen voor Leads waarbij de Partner, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in bezit is van een onderneming. De uitbetaalde commissie is inclusief eventueel BTW of andere belastingen.

Verantwoordelijkheden van de partijen

De partijen zijn individueel verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beide partijen zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijzigingen in de Nederlandse wetgeving, acties van Nederlandse of buitenlandse overheden, oorlogsgebeurtenissen, stakingen, blokkades, boycots, uitsluitingen, natuurrampen, elektriciteitsstoornissen, verstoringen van het postverkeer, e-mailverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer of andere soortgelijke gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van beide partijen (het zogenaamde “force majeure-principe”). Dit voorbehoud met betrekking tot stakingen, blokkades, boycots en uitsluitingen of andere vergelijkbare omstandigheden is eveneens van toepassing wanneer een van beide partijen zelf maatregelen neemt of onderworpen is aan dergelijke omstandigheden. Geen van de partijen is in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en / of winstderving.

Vertrouwelijkheid

De partijen verbinden zich ertoe om de informatie die zij van elkaar ontvangen in het kader van het partnerschap niet bekend te maken aan derden of anderszins beschikbaar te stellen.

De partijen verbinden zich ertoe om ervoor te zorgen dat de werknemers van beide partijen geen vertrouwelijke informatie doorgeven aan derden. Het is de verantwoordelijkheid van beide partijen om ervoor te zorgen dat de werknemers, waarvan aangenomen kan worden dat ze in contact zullen komen met vertrouwelijke informatie, deze geheim zullen houden.

De vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op informatie waarvan een partij kan aantonen dat deze bekend is geworden op een andere manier dan middels de opdracht of voor informatie dat algemeen bekend is. Vertrouwelijkheid is niet van toepassing wanneer een partij wettelijk verplicht is om informatie vrij te geven. Vertrouwelijkheid is ook nog steeds van toepassing tot 2 jaar na beëindiging van de opdracht.

Klachten en geschillen

Klachten met betrekking tot de opdrachten of over andere zaken met betrekking tot Qeld kunnen worden geuit aan Qeld klantenservice op 020 - 808 6084 of schriftelijk via een e-mail naar support@qeld.nl. Indien de klacht niet naar tevredenheid van een Partner is opgelost, kan de Partner de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter.

Op dit overeenkomst is Zweeds materieel recht van toepassing. Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal definitief worden beslecht door arbitrage van het Arbitrage-instituut van de Zweedse Kamer van Koophandel in Stockholm. De locatie van arbitrage is Stockholm. De taal die in de arbitrageprocedure zal worden gebruikt, is Engels.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Qeld heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder de voorafgaande goedkeuring van de Partner. Indien sprake is van een materiële wijziging, zal Qeld de Partner uiterlijk twee (2) maanden voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen van deze wijziging. Indien de Partner de wijziging van de voorwaarden niet aanvaardt, heeft de Partner het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen. Als de beëindiging niet heeft plaatsgevonden voor de datum waarop de wijziging intreedt, dan wordt de Partner geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

Nu
Aanvragen